Guitar

Blues Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Diminished Scale (whole-half)
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Dorian Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Harmonic Minor Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Major Pentatonic Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Major Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Melodic Minor Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Minor Pentatonic Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Mixolydian Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Natural Minor Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B

Bass Guitar

Blues Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Diminished Scale (whole-half)
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Dorian Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Harmonic Minor Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Major Pentatonic Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Major Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Melodic Minor Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Minor Pentatonic Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Mixolydian Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B
Natural Minor Scale
C
C#
D
D#
E
F
F#
G
G#
A
A#
B